Responsive image

สำนักปลัดResponsive image

นายชัยยงค์ ชวนรัมย์
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยราช
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

Responsive image

นายสุชาติ สมัครสมาน
หัวหน้าสำนักปลัด

Responsive image

จ่าเอกณัฐวุฒิ แทนคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

Responsive image

นายยศวัฒน์ บูรณะพรรณรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 

Responsive image

นางสาวศรอนงค์ ศิริรัตนโยธากุล
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

Responsive image

นายสุระพล เอกา
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

Responsive image

นางเกษมณี ไทยกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

Responsive image

นายสัญชัย เขียนค้างพลู
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

Responsive image

นายณรงค์ ชาญประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

Responsive image

นางนุชนาถ อินตา
เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน

Responsive image

นายทิพพร เพียงกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลูกจ้างประจำ

Responsive image

นายพีระพัฒน์ ไตรวิทยากร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

Responsive image

นายชำนาน นิโรจน์รัมย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

Responsive image

นายบุญ ชัยฤทธิ์
พนักงานขับรถ

Responsive image

นายโชคชัย ชุมพลวงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Responsive image

นายดำรงรักษ์ นิวาสรัมย์
พนักงานดับเพลิง

Responsive image

นายฉัตรชัย ประเสริฐศรี
พนักงานดับเพลิง

Responsive image

นายวิมนต์ นิโรจน์รัมย์
พนักงานดับเพลิง

Responsive image

นายวีระพงษ์ นิโรจน์รัมย์
พนักงานดับเพลิง

Responsive image

นายเกรียงไกร เพียงกลาง
พนักงานดับเพลิง