Responsive image

กองคลังResponsive image

นางสุมาลี ไชยรินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

Responsive image

นางรินทร์ ยอดพุทธ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

Responsive image

นางสุภัค สมบูรณ์พันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

 

Responsive image

นางอรนุช ดวงน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

Responsive image

นางสาวนพวรรณ ประเสริฐยิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

Responsive image

นางเตือนใจ ครุฑเพชร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

Responsive image

นางจิดาภา นิลวิเสส
พนักงานเก็บเงิน
ลูกจ้างประจำ