Responsive image

กองสาธารณสุขฯResponsive image

นางชลีกุล วงษ์ถาวร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

Responsive image

นางนงลักษณ์ ชุมพลวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

Responsive image

นางพัชมณฑ์ พิมราช
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

 

Responsive image

นางสาวสุจิตรา สาระรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Responsive image

นายสุชาติ นิโรจน์รัมย์
พนักงานขับรถ

Responsive image

นายทูน พนุมรัมย์
พนักงานขับรถ