Responsive image

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยราช


Responsive image

นายสุระศักดิ์ เกียรติอาภาเดช
นายเทศมนตรีตำบลห้วยราช

Responsive image

นายอัครเดช นรารัมย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยราช

Responsive image

นายวัชระ คีรีวัชรินทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยราช

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยราช


Responsive image

นายสมชาย นิธุรัมย์
ประธานสภาเทศบาล

Responsive image

นายนิรัญ ตระกูลรัมย์
รองประธานสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


Responsive image

นายสมชาย นิธุรัมย์

Responsive image

นายนิรัญ ตระกูลรัมย์

Responsive image

นายกิตติศักดิ์ พรรณรัตนศิลป์

Responsive image

นายศรเดช วิชัยรัมย์

Responsive image

นายทัน ราชนิรัมย์

Responsive image

นายธนกฤต นิโรจน์รัมย์

 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


Responsive image

นางสนั่น มหาตมวดี

Responsive image

นายคำรณ บุญศรีรัมย์

Responsive image

นายสมบัติ ศิริพงษ์

Responsive image

นายฉลวย นรินทร์รัมย์

Responsive image

นายทองม้วน จริตรัมย์

Responsive image

นายดิศรย์ นิกรรัมย์