Responsive image

ประวัติความเป็นมา

          เทศบาลตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาล” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลห้วยราช ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “เทศบาลตำบลห้วยราช” ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 พร้อมกับสุขาภิบาลอื่นอีก 980 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีชื่อและเขตตามสุขาภิบาลเดิม ซึ่งอยู่ในกำกับดูแลของนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย


ตราเทศบาลตำบลห้วยราช


Responsive image