Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบ 1 : โครงการดำเนินการตามแผนรณรงค์ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชร

Responsive image