Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์


บริเวณพื้นที่หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ของการประปาภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ในเขตอำเภอห้วยราช ( ต.ห้วยราช ต.ห้วยราชา ต.สามแวง ) วันที่ 5 ก.พ. 2562

Responsive image