Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลตำบลห้วยราช ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่และทั่วไป รณรงค์ 60 แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตพื้นทีชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยราช (ภาพที่ 4 )

Responsive image