Responsive image

ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                  ยุทธศาสตร์ที่ 1                   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน

                  ยุทธศาสตร์ที่ 2                   พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

                  ยุทธศาสตร์ที่ 3                   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและจัดระเบียบชุมชน

                  ยุทธศาสตร์ที่ 4                   พัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

                  ยุทธศาสตร์ที่ 5                   พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง


แนวทางการพัฒนาเทศบาล

                  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยราช ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 12 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพการบริการชุมชน 1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
1.2 พัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการ
2.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 2.1 พัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.2 พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
2.3 การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน 3.1 พัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางเท้า
3.2 พัฒนาผังเมือง และการจัดระเบียบชุมชน
4.พัฒนาระบบการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 4.1 พัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
4.2 พัฒนาภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 5.1 พัฒนาการเกษตรพื้นฐานให้มีคุณภาพ
5.2พัฒนาการส่งเสริมประกอบอาชีพและการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP

                  จากการจัดเวทีประชาคม สัมมนา ระดมความคิดเห็นของตัวแทนประชาคม ผู้นำชุมชนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สามารถประมวลปัญหาความต้องการของท้องถิ่น โดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแต่ละแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

                  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพบริการชุมชน
ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา

                  1.1 แนวทางการพัฒนาระบบจัดการที่ดี

                         วัตถุประสงค์    เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส มีส่วนร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็น หรือร่วมทำงานกับท้องถิ่น อันเป็นการสำนึกให้ประชาชนเหล่านั้นคิดว่าท้องถิ่น เป็นองค์กรของตนและให้ความสนับสนุน ในการดำเนินการขององค์กรให้มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 30 โครงการ ดังนี้
                        1. โครงการหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำโครงการจัดทำผลการปฏิบัติงานประจำปี
                        2. โครงการค่าจ้างชั่วคราว
                        3. โครงการประชุมสภาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
                        4. โครงการจัดทำเอกสารคู่มือการติดต่อราชการ
                        5. โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
                        6. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัย
                        7. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                        8. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
                        9. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
                        10. โครงการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ
                        11. โครงการค่าบอกรับวารสาร
                        12. โครงการจัดทำวารสารเทศบาล
                        13. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
                        14. โครงการชำระเงินกู้ กสท.และดอกเบี้ย
                        15. โครงการเลือกกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
                        16. โครงการชำระหนี้เงินกู้
                        17. โครงการรายจ่ายตามข้อผูกพัน
                        18. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
                        19. โครงการจัดงานรัฐพิธี
                        20. โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
                        21. โครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นู้
                        22. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
                        23. โครงการอุดหนุนศูนย์ประสานและพัฒนาราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
                        24. โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารสอบราคา/ประกวดราคา
                        25. โครงการอุดหนุนศูนย์โครงการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
                        26. โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัด
                        27. โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้วยราช
                        28. โครงการอุดหนุนส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆตามอำนาจหน้าที่
                        29. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานสำนัก/กอง
                        30. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสวนีย์ขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

                  1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการ

                         วัตถุประสงค์    เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ให้มีทักษะและชำนาญ สามารถปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอย่างเพียงพอ ประกอบด้วย 11 โครงการ ดังนี้
                        1. โครงการอบรมระงับอัคคีภัย
                        2. โครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรระดับปริญญาตรี
                        3. โครงการพัฒนาการศึกษาระดับปริญญาโท
                        4. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็ก
                        5. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาสำหรับผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำชุมชน และพนักงาน
                        6. โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาล
                        7. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติราชการภายในสำนักงานปลัดเทศบาล
                             7.1 จัดหารถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 4 ประตู
                             7.2 จัดหาชุดดับเพลิงู
                             7.3 จัดหาชุด อพปร.ู
                             7.4 จัดหาสายส่งน้ำดับเพลิง pvc ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร 4 เส้น
                             7.5 จัดหาสายส่งน้ำดับเพลิง pvc ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร 4 เส้น
                             7.6 จัดหาสายสูบน้ำ 3 นิ้ว ยาว 9 เมตร 2 ท่อน พร้อมหัวดูด
                        8. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา
                             8.1 จัดหาครุภัฯฑ์ทางการศึกษาประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                             8.2 จัดหาเก้าอี้สำนักงาน
                             8.3 จัดหาโต๊ะหมู่บูชาชุด 9
                             8.4 จัดหาตู้ยาสามัญประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                             8.5 จัดหาสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว
                             8.6 จัดหาครุภัณฑ์ดนตรี
                             8.7 จัดหาสายสูบน้ำ ขนาด 3 นิ้ว
                             8.8 จัดหาโต๊ะทำงานระดับ 3 พร้อมเก้าอี้
                             8.9 จัดหาโทรทัศน์เพื่อบริการประชาชน
                        9. โครงการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                             9.1 จัดหารรถจักรยานยนต์ยนต์ขนาดไม่เกิน 120 ซีซี
                             9.2 จัดหาเครื่องพ่นละอองฝอย 2 เครื่อง
                             9.3 จัดหาที่รองรับขยะมูลฝอย 100 ใบ
                             9.4 จัดหากล้องบันทึกภาพนิ่ง
                             9.5 จัดหาเครื่องดูดฝุ่น 25 ลิตร 1 เครื่อง
                             9.6 จัดหาเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง 2 เครื่อง
                             9.7 จัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว
                             9.8 จัดหาตู้บานเลื่อน 4 ฟุต 1 หลัง
                             9.9 จัดหาตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 หลัง
                             9.10 จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 1 หลัง
                             9.11 จัดหาเก้าอี้ทำงาน 3 ตัว
                             9.12 จัดหาเครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดเลเซอร์


อ่านเอกสารยุทธศาสตร์ทั้งหมด