Responsive image

โครงสร้างพื้นฐาน


          การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลห้วยราช ใช้การคมนาคมทางบก คือ ทางรถยนต์เป็นสำคัญโดยมีรถโดยสารขนส่งคนระหว่างหมู่บ้านต่างๆ เข้ามาสู่เทศบาลตำบลห้วยราช และจังหวัดบุรีรัมย์ และมีรถยนต์ขนส่งการเกษตรออกสู่ตลาด ซึ่งสะดวกรวดเร็ว


โทรคมนาคม

         จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล มีประมาณ 115 หมายเลข
         ตู้โทรศัพท์ระบบสาธารณะ โดยมีการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะทั้งตู้หยอดเหรียญ และใช้ตู้ TOT Card อนึ่งไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขแต่อย่างใด


ไฟฟ้า

          การไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลห้วยราช มีไฟฟ้าใช้ประมาณ ร้อยละ 97 ของครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง จำนวน 567 จุด


เศรษฐกิจ

          ผลิตภัณฑ์มวลรวม
          - รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จำนวน 29,251.- ปี
          การเกษตรกรรม
          ประชากร ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
          การพาณิชย์และบริการ
          1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
                - สถานีน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
          2) สถานประกอบเทศพาณิชย์
          การอุตสาหกรรม
          การประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ดังนี้ มีโรงสีข้าว ขนาด ใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีธนาคาร ไม่มีโรงแรม และสถานบันเทิงอื่นแต่อย่างใด
          การปศุสัตว์
          การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ใช้งาน


สังคม

          ชุมชุน ในเขตเทศบาลประกอบด้วยหมู่บ้าน/ชุมชน 13 ชุมชน ดังนี้

ที่ บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ตำบล หมายเหตุ
1 ชุมชนตลาดห้วยราช 3 ห้วยราช
2 ชุมชนบุตาแพง 5 ห้วยราช
3 ชุมชนสุขสมบูรณ์ 10 ห้วยราช
4 ชุมชนห้วยราช 1 ห้วยราช
5 ชุมชนตะครอง 2 ห้วยราช
6 ชุมชนเมืองต่ำ 3 ห้วยราช
7 ชุมชนส่วนรวม 4 ห้วยราช
8 ชุมชนตะไก้ 5 ห้วยราช
9 ชุมชนห้วยแก้ว 6 ห้วยราช
10 ชุมชนเพชร 7 ห้วยราช
11 ชุมชนห้วยราชพัฒนา 8 ห้วยราช
12 ชุมชนห้วยราชา 9 ห้วยราช
13 ชุมชนสวายเจริญ 10 ห้วยราช

ศาสนา

          - นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99
          - ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1


วัฒนธรรม

          - ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
          - ประเพณีวันลอยกระทง
          - วันสำคัญทางศาสนา