Responsive image

กฎระเบียบข้อบังคับ

เอกสาร ชื่อ ดาวน์โหลด

คู่มือบริการประชาชน งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยราช

วันที่บันทึก 2017-06-16

ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลห้วยราช งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลห้วยราช

วันที่บันทึก 2017-06-16

ดาวน์โหลด

จดหมายข่าว เทศบาลตำบลห้วยราช ฉบับที่ 1

วันที่บันทึก 2017-06-26

ดาวน์โหลด

รายละเอียด ราคากลาง โครงการถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยราช (

วันที่บันทึก 2017-07-25

ดาวน์โหลด

รายละเอียด การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยราช

วันที่บันทึก 2017-08-01

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่บันทึก 2017-08-18

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช รายละเอียด เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต) ทางเข้าชุมชนบ้านเพชร ต.ห้วยราชา ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์

วันที่บันทึก 2017-09-13

ดาวน์โหลด

คู่มือร้องเรียน เทศบาลตำบลห้วยราช

วันที่บันทึก 2017-12-13

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง รายงานการรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่บันทึก 2018-02-28

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561

วันที่บันทึก 2018-02-28

ดาวน์โหลด

แผน ปปช1

วันที่บันทึก 2019-04-09

ดาวน์โหลด

แผน ปปช2

วันที่บันทึก 2019-04-09

ดาวน์โหลด

แผน ปปช3

วันที่บันทึก 2019-04-09

ดาวน์โหลด

แผน ปปช4

วันที่บันทึก 2019-04-09

ดาวน์โหลด

แผน ปปช5

วันที่บันทึก 2019-04-09

ดาวน์โหลด

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่บันทึก 2019-05-22

ดาวน์โหลด