Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


ภาพกิจกรรม 2 : การดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

Responsive image


รายละเอียด

ภาพกิจกรรม 1 : การดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

Responsive image


รายละเอียด

แบบกำหนดสถานที่ติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ของเทศบาลตำบลห้วยราช

Responsive image


รายละเอียด

ภาพประกอบ 2 : โครงการดำเนินการตามแผนรณรงค์ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพช2

Responsive image


รายละเอียด

ภาพประกอบ 1 : โครงการดำเนินการตามแผนรณรงค์ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชร

Responsive image


รายละเอียด

ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Responsive image


รายละเอียด

ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนข้างโรงเรียนบ้านเพชร) ชุมชนบ้านเมืองต่ำ หมู่ 3 ตำบลห้วยราชาอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Responsive image


รายละเอียด

บริเวณพื้นที่หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ของการประปาภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ในเขตอำเภอห้วยราช ( ต.ห้วยราช ต.ห้วยราชา ต.สามแวง ) วันที่ 5 ก.พ. 2562

Responsive image


รายละเอียด

ประกาศการประปาภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

Responsive image


รายละเอียด

เทศบาลตำบลห้วยราช ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่และทั่วไป รณรงค์ 60 แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตพื้นทีชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยราช (ภาพที่ 5 )

Responsive image


รายละเอียด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป >>