Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถดับเพลิง อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ป ๓๐๘๘ บุรีรัมย์*2

Responsive image


รายละเอียด

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถดับเพลิง อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ป ๓๐๘๘ บุรีรัมย์

Responsive image


รายละเอียด

ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2561*6

Responsive image


รายละเอียด

ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2561*5

Responsive image


รายละเอียด

ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2561*4

Responsive image


รายละเอียด

ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2561*3

Responsive image


รายละเอียด

ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2561*2

Responsive image


รายละเอียด

ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2561

Responsive image


รายละเอียด

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลห้วยราช

Responsive image


รายละเอียด

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

Responsive image


รายละเอียด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป >>