Responsive image

ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น


ด้านการบริหาร

          เทศบาลตำบลห้วยราช มีนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยทำการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี อีกจำนวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ช่วยในการบริหารงาน ในส่วนของสภาเทศบาลตำบลห้วยราช โดยมีประธานสภาเทศบาล 1 คน และรองประธานสภาเทศบาล 1 คน


การดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลห้วยราช

          คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยราช ดำเนินกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ตามพระราช บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับแก้ไข ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552


บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร

          เทศบาลตำบลห้วยราช มีนโยบายพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม รวมทั้งการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าไปทุกๆ ด้าน ทั้งนี้โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา สามารถพึ่งตนเองได้


แบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลห้วยราช โครงสร้างการบริหาร ดังนี้

Responsive image