Responsive image

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลห้วยราช


ลักษณะที่ตั้ง

          สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยราช ตั้งอยู่ในชุมชนตลาดห้วยราช หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมด 18 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนในความรับผิดชอบ 13 ชุมชน ดังนี้

          (1) ตำบลห้วยราช 3 ชุมชน ประกอบด้วย พื้นที่บางส่วนของชุมชนตลาดห้วยราช หมู่ที่ 3 ชุมชนบุตาแพง หมู่ที่ 5 และชุมชนสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10

          (2) ตำบลห้วยราชา 10 ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนห้วยราช หมู่ที่ 1 ชุมชนตะครอง หมู่ที่ 2 ชุมชนเมืองต่ำ หมู่ที่ 3 ชุมชนส่วนรวม หมู่ที่ 4 ชุมชนตะไก้ หมู่ที่ 5 ชุมชนห้วยแก้ว หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านเพชร หมู่ที่ 7 ชุมชนห้วยราชพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนห้วยราชา หมู่ที่ 9 และชุมชนสวายเจริญ หมู่ที่ 10

          อาณาเขต

          ทิศเหนือ    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมาแวง
          ทิศใต้    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช
          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช และองค์การบริหารงานส่วนตำบลตะโก
          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับองค์การบริหารงานส่วนตำบลห้วยราช


ลักษณะภูมิประเทศ

          สภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาลตำบลห้วยราช เป็นที่ราบสูง และที่ราบลุ่มบางส่วน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับสำหรับทำการเกษตร และภายในเทศบาลมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ หนองระเบิก


Responsive image

ลักษณะภูมิอากาศ

          สภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาลตำบลห้วยราช เป็นที่ราบสูง และที่ราบลุ่มบางส่วน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับสำหรับทำการเกษตร และภายในเทศบาลมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ หนองระเบิก