Responsive image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลห้วยราช

          เทศบาลตำบลห้วยราช เป็นองค์กรที่บริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลสู่การบริการเป็นเลิศ ประชาชนสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมสวยงาม เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน