Responsive image

ข่าวสาร

Responsive image

ภาพกิจกรรม 2 : การดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

อ่านต่อ

Responsive image
ภาพกิจกรรม 1 : การดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

อ่านต่อ

Responsive image
แบบกำหนดสถานที่ติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ของเทศบาลตำบลห้วยราช

อ่านต่อ

Responsive image
ภาพประกอบ 2 : โครงการดำเนินการตามแผนรณรงค์ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพช2

อ่านต่อ

Responsive image
ภาพประกอบ 1 : โครงการดำเนินการตามแผนรณรงค์ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชร

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนข้างโรงเรียนบ้านเพชร) ชุมชนบ้านเมืองต่ำ หมู่ 3 ตำบลห้วยราชาอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

Responsive image
บริเวณพื้นที่หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ของการประปาภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ในเขตอำเภอห้วยราช ( ต.ห้วยราช ต.ห้วยราชา ต.สามแวง ) วันที่ 5 ก.พ. 2562

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศการประปาภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

อ่านต่อ


ข่าวเด่น


ข้อมูลการบริการ