Responsive image

ข่าวสาร

Responsive image

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถดับเพลิง อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ป ๓๐๘๘ บุรีรัมย์*2

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถดับเพลิง อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ป ๓๐๘๘ บุรีรัมย์

อ่านต่อ

Responsive image
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2561*6

อ่านต่อ

Responsive image
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2561*5

อ่านต่อ

Responsive image
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2561*4

อ่านต่อ

Responsive image
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2561*3

อ่านต่อ

Responsive image
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2561*2

อ่านต่อ

Responsive image
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลห้วยราช

อ่านต่อ


ข่าวเด่น


ข้อมูลการบริการ